WPML not installed and activated.

Arányos szolgálati idő a KATA szerint adózóknál

2013-02-15 - Hírek

Kisadózó vállalkozások tételes adója

A Katv. értelmében megkülönböztetünk főállású-, illetve főállásúnak nem minősülő kisadózót.

Főállású kisadózó

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer Ft tételes adót fizet, mely tételes összegű közteher a Katv. 9. § (1) bekezdés c) pontja szerint többek között kiváltja a járulékok megfizetését is.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerint a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, valamennyi társadalombiztosítási és álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez. Ezen ellátások számításának alapja havi 81.300 Ft (járulékalap).

Főállásúnak nem minősülő kisadózó

A nem főállású kisadózó e jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak, így társadalombiztosítási és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, még baleseti ellátásra sem. Egészségügyi szolgáltatás viszont megilleti.

Arányos szolgálati idő számítása

Tekintettel arra, hogy a főállású kisadózó jogosult a Tbj. 14. §-ában felsorolt összes társadalombiztosítási ellátásra, ezért öregségi nyugdíjra jogosító jövedelmet és nyugdíjra jogosító szolgálati időt is szerez.

A nyugdíjjárulék alapot képező havi 81.300 Ft azonban nem éri el a jelenlegi 98.000 Ft-os minimálbér összegét, így a nyugdíj szempontjából felmerül az arányos szolgálati idő számítása.

A Tny. 39. §-ban rögzített arányos szolgálati idő számítási szabály szerint, ha a biztosítottnak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében – ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat – elért  nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a nyugdíj összegének kiszámítása során a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.

A már hivatkozott 2012. évi CCVIII. törvény 14. § b) pontja 2013. január 1-jei hatállyal a főállású kisadózót beiktatta a Tny. arányos szolgálati idő számításának szabálya alá. A Tny. 39. § (2) bekezdésének 2013. január 1-jétől módosított előírása értelmében a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során az arányosan elismerhető szolgálati időre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A módosítás következtében a kata hatálya alatt a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával.

Az érintett időszakok teljes tartamára figyelembe vehető minimálbér számításánál – ha a biztosítási jogviszony a naptári hónap (hónapok) teljes időtartama alatt fennállt – naptári hónaponként a mindenkor érvényes minimálbér havi összegét, ha pedig a biztosítási jogviszony nem teljes naptári hónapon át áll fenn, egy naptári napra a mindenkor érvényes minimálbér harmincad részét kell figyelembe venni.

A minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

A 2013. év tekintetében ez azt jelenti, hogy a nyugdíjalapot képező éves jövedelem (12×81.300 Ft= 975.600 Ft) és az éves minimálbér (12×98.000 Ft= 1.176.000 Ft) hányadát (975.600 Ft / 1.176.000 Ft= 0,8295) megszorozva az adott időszak (naptári év) naptári napjainak számával (365 x 0,8295= 303), a kata hatálya alatt a főállású biztosított kisadózó egy évben nem 365, hanem csak 303 nap szolgálati időt szerez.

 

Összefoglalva: A nyugdíj jogosultsági feltételeinek tekintetében a KATA adózás választása nem jelent korlátozást, a főállásúaknál a katás időszak 100 %-a beszámít a szolgálati időbe a résznyugdíjhoz szükséges legalább 15 éves, a teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 éves szolgálati idő megállapításakor. Arányosítás a nyugdíj összege kiszámításakor jelentkezik.