WPML not installed and activated.

Adóváltozások 2015-2016

2016-01-04 - Hírek

Tisztelt Ügyfelünk!                                   Tárgy: 2016 évi adóváltozások

 

 

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2016. évi adóváltozásokat.  Részletes információkért, konzultációért hívjon minket!

 

 

I. Változások a személyi jövedelemadóban

 

          15%-ra csökken a személyi jövedelemadó mértéke: Az szja mértéke 16%-ról 15%-ra csökken. A változás a béren kívüli juttatásokon keresztül a társaságoknak is kedvező. A Cafeteria 2016-ban így változik: a béren kívüli juttatásoknál a jelenlegi 35,7 százalékos adóterhelés helyett 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások esetén a jelenlegi 51,17 százalékos adóterhelés helyett 49,98 százalékos lesz.

          Kétgyermekesek kedvezménye: A kétgyermekes családoknál a gyermekek után érvényesíthető családi kedvezmény a jelenlegi havi és gyermekenkénti 10 000 forintról 12 500 forintra nő.

          Egészségügyi szolgáltatási járulék: A biztosítottnak nem minősülő személyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6930 forintról 7050 forintra nő.

          Munkába járás költségtérítése: 2015. augusztus 1-jével hatályos a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendeletnek az a változása, mely szerint ha az óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek szülője a munkahelye közigazgatási határán kívülről nem közösségi közlekedéssel, hanem jellemzően gépjárművel jár dolgozni, úgy megilleti őt a 9 Ft/km költségtérítés a lakóhely és a munkahely közötti távolságra. A térítést nem befolyásolja, hogy a gyermek óvodája vagy bölcsődéje hol található, és a költségtérítés mindkét szülőnek jár, azaz ezt a költségtérítést a munkáltató köteles az érintett dolgozóknak biztosítani. További változás, hogy a munkáltató – saját döntése alapján – abban az esetben is térítheti az óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő szülő munkába járását, ha a szülők közigazgatási határon belül járnak dolgozni. A költségtérítést ilyen esetben nem kötelező adni, de 9 Ft/km-ig ilyenkor is adómentesen adható.

          Bevallási nyilatkozat 2016-tól: Bizonyos feltételeket teljesítő munkavállalók (csak a munkáltatótól szereznek jövedelmet, nem vesznek igénybe kedvezményt, stb.) első alkalommal 2016. 01.31-ig nyilatkozatot tehetnek, mely alapján az adóhatóság állapítja meg az adót.

          Bevallási tervezet 2017-től: Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek 2017-től kérhetik az adóhatóságot az adóbevallás tervezet elkészítésére, melyet az ügyfélkapun keresztül hagyhatnak jóvá, vagy javíthatnak ki.

          Egyszerűsített bevallás megszűnése: Az egyszerűsített bevallás a fentiek miatt megszűnik, utoljára 2015 évre vonatkozóan lehet vele élni.

          Részletfizetés változásai: 2016-tól az szja mellett az egészségügyi hozzájárulásra is kérhető részletfizetés, összesen 200 EFt értékig.

          A jelentéktelen késedelmi pótlék és adókülönbözet megszűnése: Az adminisztráció csökkentése érdekében a 2000 Ft összeg alatti késedelmi pótlékot nem írja elő 2016-tól az adóhatóság. Szintén nem tartja majd nyilván az 1000 Ft alatti adótúlfizetést vagy hiányt.

          Nem bírságolható a bevallás késedelmes benyújtása: A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban az esetek nagy részében a magánszemélyt az adóhatóság első körben csak felszólíthatja, és nem bírságolja meg azonnal.

 

 

 

II. Változások az Adózás rendjében

 

          Adózók minősítése: az adóhatóság 2016-tól a törvényben maghatározott feltételek vizsgálatával negyedévente minősíti az adózókat. Két speciális adózói kategória kerül bevezetésre, amelyekhez különböző jogkövetkezmények kapcsolódnak majd. A minősítést nem kell kezdeményezni, azt az adóhatóság automatikusan végrehajtja.

          A megbízható adózó minősítést kapja az a társaság, mely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

1.      legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

2.      a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,

3.      a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

4.      a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

5.      nem rendelkezik 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

6.      a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

7.      a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,

8.      a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,

9.      a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

10.  nem minősül kockázatos adózónak.

          A megbízható adózóval szemben, amennyiben megfelel a feltételeknek, maximum 180 napig folytatható ellenőrzés, a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság elsőként mulasztási bírság nélkül felszólítja, a vizsgálatok során kiszabható mulasztási bírság a kiszabható összeg 50%-a, évente egy alkalommal 12 hónapos, automatikus részletfizetést kaphatnak a 10-500 eFt közötti tartozásból, és a visszaigényelt ÁFA kiutalási ideje maximum 45 nap.

          Kockázatos adózónak minősül az a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózó vagy áfa-regisztrált adóalany, amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

1.      szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

2.      szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

3.      szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

4.      egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn.

 

          A kockázatos adózó esetében az ellenőrzés 60 nappal meghosszabbodik, az adózó terhére kiszabható mulasztási bírság és adóbírság nem lehet kisebb, mint az általános szabályok szerinti felső határ 50%-a, a felső határa az általános szabályok szerinti felső határ 150%-a. A késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse, a visszaigényelt ÁFA kiutalási határideje 75 nap.

          Adóregisztrációs eljárás: szigorodnak az adóregisztrációs eljárás szabályai, az adószám megállapításának magtagadása esetében a vizsgált adótartozási összeghatárok a korábbi 15 és 30 millió forintról 5 és 10 millió forintra csökkennek, bővül továbbá a vizsgált személyi kör és 180 napról 360 napra hosszabbodik a vizsgálati időszak.

          Adó és vámfolyószámla integráció: 2016. 01.01-től az adószerv és a vámszerv által eddig külön vezetett nyilvántartásokban szereplő fizetési kötelezettségek egységes, közös folyószámlán kerülnek nyilvántartásra. A közös folyószámla miatt a tartozásmentesség igazolása a továbbiakban már egységesen lesz kérhető.

          Köztartozásmentes adózói adatbázis: A módosítás lehetővé teszi, hogy az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt terjesszen elő.

 

 

III. Változások a társasági adóban

 

          Növekedési adóhitel: 2015.06.25 óta a növekedési adóhitel választásával az adózónak lehetősége nyílik arra, hogy a tárgyévi adózás előtti eredményének a megelőző adóév adózás előtti eredménye ötszörösét meghaladó része után fizetendő adót (azaz a növekedési adóhitelre jutó adót) a tárgy év helyett a soron következő két adóévben fizesse meg. A növekedési adóhitel tehát a gyakorlatban az adófizetési kötelezettség halasztását jelenti.

          IFRS-ek fokozatos bevezetése: 2016. 01.01-től bevezetésre kerül a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerinti beszámolási standardok szerinti beszámoló készítés lehetősége.

          Előadó-szervezetek támogatása: Egy előadó-művészeti szervezetnek juttatott támogatás nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet előző évi EGT tagállamban elért éves jegybevételének a 80%-át és nem lehet több, mint 1,5 milliárd forint.

          Civil szervezetek adózása: A civil törvénnyel való összhang érdekében változtak az alapítványok, közalapítványok és egyesületek társasági adóalap megállapítási szabályai.

          Reklám közzététele: Év közbeni változás, hogy a 30 millió forintot meg nem haladó reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség minden további feltétel nélkül elismert költségnek számít, 2014. évre visszamenőleges hatállyal.

 

 

IV. Változások az általános forgalmi adóban

 

          Adólevonási jog érvényesíthetőségi idejének korlátozása: Közösségen belüli beszerzés és önadózással megállapított import áfa esetén az adólevonási jog csak abban az időszakban lesz érvényesíthető, amelyben a levonható adó felmerült.

Minden más esetbencsak olyan adólevonási jog lesz érvényesíthető, amely a bevallás időszakában, vagy a bevallás időszakát magában foglaló évet megelőző egy éven belül keletkezett.

Az el nem évült, de a fentiek szerinti időszakokban nem érvényesített levonható adó a továbbiakban csak a keletkezésének időszakában lesz érvényesíthető, önellenőrzéssel.

          Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása: 2016. január elsejétől minden adózóra érvényes, hogy az időszakos elszámolású ügyletek esetén a teljesítési időpont főszabályként az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Két kivétel merül fel, a következők szerint:

·         amennyiben az elszámolási időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, a teljesítés időpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja,

·         amennyiben pedig az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja az elszámolási időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap.

          Új mentességek a számlakibocsátás alól: Adómentes légi személyszállítás esetén, illetve külföldi adóalany által belföldi magánszemélynek nyújtott telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetén csak akkor kell számlát kibocsátani, ha a szolgáltatás igénybe vevője ezt kéri.

          Bővülnek az állami, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok áfa csoportban való részvételi lehetőségei.

          ÁFA visszaigénylés határideje kockázatosnak minősített adózók esetén kötelezően 75 nap.

          Az újépítésű lakások áfája 27%-ról 5%-ra csökken 2016-tól. A rendelkezés előreláthatóan 2019 végéig lesz érvényben. A kedvezmény minden 150nm-nél kisebb társasházi lakásra, és minden 300 nm-nél kisebb alapterületű családi házra érvényes lesz, melynél a használatbavétel nem történt meg, vagy a használatbavétel megtörtént, de nem telt el két év a használatbavétel és az értékesítés között.

 

 

V. Változások a környezetvédelmi termékdíjban

 

          Átalánydíj gépjárművek részét képező termékdíj köteles termékekre: megnyílik az átalánydíj fizetés lehetősége a gépjármű gyártók és forgalmazók számára.

          Számlazáradék: A csomagolószerek és reklámhordozó papírok első belföldi forgalomba hozatala esetén nem lesz kötelező minden esetben az előírt szövegezés feltüntetése a számlán.

          Egyéni hulladékkezelés: Az egyéni hulladékkezelést választók jelenlegi negyedéves bevallási és fizetési kötelezettsége helyett az új szabályozás éves termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettséget ír elő.

          A termékdíj kapcsán több apró módosítás és pontosítás is történt.

 

 

VI. Változások a helyi iparűzési adókban

 

          Új K+F adókedvezmény: Az adóalany a törvényben előírt általános szabályok szerint számított adóját az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-val csökkentheti. Az önkormányzattok rendeleti úton dönthetnek a kedvezmény bevezetéséről. A K+F költségek továbbra is adóalap-csökkentő tételként elszámolhatóak.

          Nem kell adóbevallást benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem terheli az adóalanyt.

          2017-től a helyi iparűzési adó az általános nyomtatványkitöltő programból elérhető, és elektronikusan beküldhető az állami adóhatóságnak, mely ezt az illetékes önkormányzatnak továbbítja.

          Autópályadíj, külföldi útdíj levonhatósága: A díjak költségként történő elszámolásán túl 7,5% levonható az iparűzési adóból.

 

 

VIII. Egyéb változások

 

          Illetékek:

o   Nem keletkeztet illetékkötelezettséget a haszonjárművek és a környezetkímélő járművek visszterhes szerzése.

o   A Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében történő értékpapír, üzletrész, tagi részesedés ingyenes megszerzése mentes az ajándékozási illeték alól. 

o   A korábbi lakását bérlő, majd visszavásároló magánszemélyek és örököseik, illetve azon lakásvásárlók, akik eladóik és örököseik számára legalább 5 évre lakásbérlési és visszavásárlási jogot biztosítanak (ha az éves bérleti díj nem magasabb, mint a lakás vételárának 7%-a), illetékmentesség illeti meg.

          Gépjárműadó:

o   A jövőben az elektromos mellett a többi környezetkímélő gépjármű üzemeltetése is mentes a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól.

o   A nyerges vontatókra új adóalap került megállapításra, a félpótkocsinak megszűnik az adókötelezettsége.

          Jövedéki adó:

o   A kereskedelmi gázolaj felhasználása után visszaigényelhető jövedéki adó mértéke a jelenleg 11 forintról 7 forintra csökken.

o   Változik a megfőzött párlatra vonatkozó adó mértéke és módja.

          Regisztrációs adó: Adómentesek lesznek a tisztán elektromos, a külső töltésű hibrid, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos és a nulla emissziós gépkocsik.

          Uniós Vámkódex: 2016.május 1-jén lép életbe, és hatályon kívül helyezi a jelenlegi szabályzást.

o   A jelenlegi nyolc helyébe három vámeljárás lép.

o   Változnak az engedélyezett gazdálkodói státusz megszerzéséhez és fenntartásához szükséges feltételek.

          Társadalombiztosítás: Amennyiben nincs olyan jövedelem, amely figyelembe vehető adóelőleg-alap számításánál, akkor a munkaszerződésben meghatározott alapbér, vagy ha a munkát külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege lesz a járulék alapja.

          A CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény): Az újépítésű lakásoknál két gyermek esetén 2,6 MFt-ra nő. A négyzetméterkorlátokat eltörlik. Aki tíz éven belül három gyereket vállal, annak 10 MFt vissza nem térítendő támogatás jár, és a magyar kormány ehhez 10 MFt hitelt biztosít, 25 éves futamidővel, garantáltan maximum 3 százalékos kamattal. Akik korábban felvettek már támogatást, szintén igényelhetnek az új rendszer szerint, de az ő esetükben le kell vonni a 10 MFT-ból a korábbi támogatás összegét.

Debrecen, 2016. január 4.