WPML not installed and activated.

Szolgáltatásaink

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat

Fő profilunk a rendszeres és eseti könyvvizsgálat, melyet az ország egész területén végzünk. Partnereink tevékenységi területe változatos. Auditálunk ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági területen dolgozó termelő és szolgáltató céget egyaránt. Ügyfeleink között van 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég is. Ennek megfelelően rendelkezünk költségvetési minősítéssel és tapasztalattal.

Bővebben

Éves beszámolók auditálása

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló ellenőrzi az éves beszámoló, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Sokan szükséges „rossznak” gondolják a beszámoló összeállítását. Még a szakemberek egy része sem látja pontosan ennek célját, indokoltságát és hasznosítását. Pedig a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről, annak a szemében, aki azt tudja is olvasni. Amíg öncélúnak tűnik a beszámoló, addig más módon merül fel az úgynevezett adminisztrációs költség is. Ha van haszna a beszámolónak, előtérbe kerülhet a költség-haszon összevetésének elve.

Bővebben

Átalakulások könyvvizsgálata

A vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezeteket független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A hitelesítést a társaság könyvvizsgálója nem végezheti, azaz az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálója nem lehet sem a jogutód, sem a jogelőd társaságok könyvvizsgálója. Beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás, illetve a könyvvezetésnek forintról devizára való áttérése, és cégforma váltás során a törvény által előírt vagyonmérlegek, vagyonleltárak könyvvizsgálatát is végezzük.

Bővebben

Pályázatok, pályázati elszámolások auditálása

A vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek fontos forrásai az uniós és hazai költségvetési támogatások. A pályázóknak nemcsak azzal kell szembesülniük, hogy a pályázható források köre és elszámolási szabályai folyamatosan változnak, hanem a projektek előkészítése és megvalósítása során is számos finanszírozási és adminisztratív feladatot kell megoldaniuk. Megmutatjuk, hogy egy könyvvizsgáló a pályázati rendszer mely pontjain tud bekapcsolódni a megvalósítás folyamatába.

Bővebben

Önkormányzatok, önkormányzati társaságok, intézmények könyvvizsgálata

A könyvvizsgálat célja az önkormányzatoknál annak megállapítása, hogy a költségvetési évről készített költségvetési beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó Korm. rendelet szerint készült-e, valamint, hogy megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről és a gazdálkodás eredményéről (a költségvetés teljesítéséről).

Bővebben

Apport érték igazolása

A társaság tagjai, részvényesei a társaság alapításakor nemcsak pénzbeli, hanem nem pénzbeli hozzájárulást is teljesíthetnek a társaság javára. Az apportálhatóság feltétele, hogy a nem vagyoni hozzájárulásnak vagyoni értékkel kell bírnia. Az apportált eszközök értékét nem lehet magasabb értéken kimutatni, mint a könyvvizsgáló által elfogadott érték.

Bővebben

Saját tőke igazolása (Fuvarozók, buszosok részére)

A közúti árufuvarozói engedélyt a gazdálkodó szervezet kérelmére székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet abban az esetben adja ki, ha a gazdálkodó szervezet igazolja, hogy megfelel a jó hírnév, a szakmai alkalmasságkövetelményeinek, valamint igazolni tudja a megfelelő pénzügyi helyzetet. A pénzügyi helyzetet igazolandó megfelelő saját tőkével kell rendelkezni, melyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával tanúsíthat.

Bővebben

Adószakértés

Adószakértés

A változékony, és bonyolult hazai jogszabályi környezetben gyakran jönnek létre olyan ügyletek, melyek adózási kérdéseket, problémákat vetnek fel. Ezek helyes kezelésével nem csak a hibák és a bírság kerülhető el, de egy-egy jó ötlettel akár jelentős adómegtakarítás is elérhető. Ügyfeleink igényeinek megfelelően eseti, vagy rendszeres tanácsadással segítjük bármely adónemet érintő problémájuk gyors megoldásában.

Bővebben

Adótervezés, adótanácsadás

Gyakran előfordul, hogy az újonnan alapított, vagy a már működő, jelentős beruházásokat és gyors terjeszkedést tervező vállalkozások stratégiájuk és taktikájuk kialakításánál nem veszik figyelembe tevékenységük adóvonzatait. Súlyos hiba ez, mert a fizetendő adó összege és ütemezése jelentősen befolyásolja mind a kisebb, mind a nagyobb vállalkozások eredményességét, likviditását.

Bővebben

Fokozott adóhatósági felügyelet miatti bevallás ellenjegyzés

Ha fokozott adóhatósági felügyeletet rendelt el a NAV, akkor adószakértőként vállaljuk az abban előírt bevallások ellenjegyzését, közvetlen kapcsolatot tartva a bevallást elkészítő könyvelővel.

Bővebben

Adószakértői nyilatkozat kiadása

Vitás adókérdésekben, adóproblémák tisztázásában vállaljuk az adószakértői nyilatkozat kiadását. Igény esetén bekérünk az adóhatóságtól írásos állásfoglalást, szakszerűen megfogalmazva a problémát, és a választ érthetővé formában közvetítjük ügyfeleink felé. A nyilatkozat mellett a problémára vonatkozó lehetséges megoldásokat is vázoljuk.

Hatóság előtti képviselet

Szakértőként képviseljük a hatóság előtt a cégét, vagy önt, mint a cég képviselőjét. Mi tudjuk, miért kérdezik azt, amit kérdeznek, és arra mi a helyes válasz. Tudjuk egy adóhatósági eljárásban milyen kötelezettségei, és főként milyen jogai vannak az adózónak, és ezt tudjuk is érvényesíteni.

Gazdasági és üzleti tanácsadás

Gazdasági tanácsadás

A pénzügyi és üzleti folyamatok felmérése és fejlesztése által növelhető a vállalkozás hatékonysága, illetve csökkenthetőek a létező működési kockázatok. Hatékony támogatást biztosítunk az adott tranzakciókat vagy folyamatokat érintő döntések előkészítésében és megalapozásában.

Számviteli tanácsadás

A számviteli jogszabályok naprakész ismerete, az ismeretek megfelelő hasznosítása az adózással összekötve ma már nélkülözhetetlen a mindennapi gazdasági életben. Segítünk a számviteli folyamatok és információk feltérképezésében, rendszerezésében, ami alapján készek vagyunk megfogalmazni, konkrét javaslatok szintjén, azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzájárulnak a hatékony zárási folyamatok kivitelezéséhez.

Bővebben

Üzleti terv kialakítása, ellenőrzése

Bármilyen vállalkozás sikerének esélye növelhető azzal, hogy a leendő tevékenységről egy átfogó üzleti terv készül. A terv körvonalazza a vállalkozás minden lényeges részét, működésének oldalait, területét, folyamatát.

Bővebben

Költségvetés tervezése

Minden vállalkozásnak meg kell találnia a saját költségstruktúráját, figyelve az árbevételhez tartozó közvetlen költségek, és a működési költségek arányára. A gondos vállalkozó számára alapvető feladat, hogy ismerje az összköltség alakulását, mibenlétét. Tudnia kell, hogy mekkora mennyiséget kell értékesítenie ahhoz, hogy a kiadásait fedezni tudja. Ezeket, az összefüggéseket a meglévő ismeretek és költségkimutatások alapján mérjük.

Bővebben

Cash flow számítás, tervezés, ellenőrzés

Egy vállalkozó mindig külön figyelemmel kíséri a készpénzforgalom alakulását (cash flow). Induló vállalkozásnál vagy hitel felvételénél különösen fontos az, hogy miként alakul a vállalkozás pénzforgalma (fizetőképessége) az érintett időszakban. Ezt mutatja be a pénzforgalmi terv.

Bővebben

Mérlegterv készítése, ellenőrzése

A mérlegterv (státusz) állományi személetű finanszírozási terv hagyományos formájaként jelentkezik. A státuszban előirányozható az a legkisebb eszköz szükségelt, mely az operatív terv megvalósításához elegendő, ugyanakkor csak annyi forrás elkötését igényli, hogy a tőkeköltségek a múlhatatlanul szükséges szintet ne haladják meg. A mérlegtervet a számviteli beszámoló választott mérlegsémájához hasonló felépítéssel, de az igényelt gyakorításban (legtöbbször negyedéves bontásban) állítják össze.

Egyszerű vezetői információs rendszerek kialakítása

Vezetői információs rendszereket elsősorban azért vezetnek be, hogy javítsanak az információk elérhetőségén. Nem az információ hiányával van gond. Információ van bőven, csak éppen vagy nem férnek hozzá, vagy nem értékelhető, emészthető formában férnek hozzá a vezetők.

Bővebben

Transzferár tanácsadás

A transzferár

A legtöbb gazdasági ügylet árát a piac alakítja ki, ezáltal a független felek között létrejön a piaci ár, mely mindig változó, ezt hívjuk szokásos piaci árnak. Vannak azonban olyan ügyletek, amelynek a szereplői egymástól nem függetlenek. Amennyiben a vállalkozások egymással transzferárakban kereskednek, úgy nevezett transzferárnyilvántartást kell készíteniük.

Bővebben

Átvilágítás

Tulajdonosi érdekvédelem

Több olyan megbízásunk van, ahol a tulajdonos bíz meg bennünket cége olyan témájú átvilágításával, hogy a cég működése során mennyire érvényesülnek az ő tulajdonosi érdekei. Több könyvvizsgálatunk, amely az értékhatár növelés miatt már nem lett volna kötelező a cégnek, ezen szempontok miatt maradt meg.

Bővebben

Cégérték meghatározása

Ez a feladat annak az értéknek a meghatározása, amellyel egy adott vállalkozás egy adott időpontban rendelkezhet, bizonyos körülmények és feltételek mellett. Az az ár, amit a befektetők hajlandók fizetni a tulajdonból származó jövőbeni előny birtoklásáért.

Értékelendő: jövedelmezőség, kilátások, fejlődés, finanszírozás, versenytársak, elhelyezkedés, vevői kör, termékskála, sajátosságok, kereslet, működés egyszerűsége, alkalmazottak, vezetés)

Bővebben

Adózási gyakorlat átvilágítása

Az adózási rendszer összetettségéhez, gyors változásához történő alkalmazkodás, kihívások elé állít minden magyarországi vállalatot. Az adókockázatok csökkentésének egyik nemzetközileg elismert, ugyanakkor Magyarországon még ritkán alkalmazott módja a cégek adózásának szakértők általi átvilágítása, amelynek révén még a NAV vizsgálata előtt fény derül a kockázatos területekre, hibákra. Az általunk végzett adóátvilágítások hozzásegítik partnereinket ahhoz, hogy az adóellenőrzés előtt megismerjék, és csökkenteni tudják adókockázataikat, ezáltal elkerülve a munkadíjunkat sokszorosan meghaladó adóbírságot, valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlékot.

Adatszolgáltatás, report készítés

A cégen, illetve cégcsoporton belüli előírt jelentési kötelezettség teljesítése minden időszakban kritikus igényként jelentkezik az adatszolgáltatók számára. Kiemelt jelentősége van a jelentések határidőre való elkészítésének, ezért gyors, pontos, megbízható adatokat nyújtó megoldásra van szükség. Ráadásul meg kell felelni a folyamatosan, év közben is változó elvárásoknak.

Bővebben

Cégalapítás, jogi képviselet

Együttműködő jogászaink Budapesten és Debrecenben is segítségére lesznek, ha céget alapítana, esetleg társasági szerződés / alapító okirat módosításra van szüksége, vagy átalakulást (társasági formaváltást, egyesülést /összeolvadást, beolvadást/, szétválást /különválást, kiválást/), törzstőke-leszállítást vagy felemelést tervez. Munkaügyi területen és cégjogban is otthonosan mozognak, angolul tárgyalóképesek. Külföldi tulajdonú vállalkozások (kereskedelmi képviselet, fióktelep, Kft., Zrt.) alapítása, magyar–angol nyelven. Végelszámolások bonyolítása, képviselet adójogi ügyekben.

Hivatkozzon ránk, és jó szívvel fogadják Önt!rsd magunkrol2

Partner jogászaink Budapesten:

Dr. Mihók Erika mihok@externet.hu

Dr. B. Horváth Ágnes info@horvath-ugyved.hu

Partner jogászaink Debrecenben:

Dr. Fazokán Tamás fazokan.tamas@fazokan.hu

Dr. Dobrossy István drdobrossy@drdobrossy.com

Könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások

slide3

Budapesten és Debrecenben is több könyvelőirodával tartjuk a kapcsolatot – az ügyfeleink igényeinek megfelelően. Partner könyvelőirodánkban szakképzett, nyelvet beszélő kijelölt mérlegképes könyvelők dolgoznak. Fő profiljuk a teljes körű könyvelés, bevallások, beszámoló elkészítése.

  • Könyvelés forintban és devizában
  • Bérszámfejtés, TB ügyintézés, munkavállalók ki-bejelentése
  • Adóbevallások készítése, beküldése elektronikusan
  • Hatóság előtti képviselet
  • Éves és évközi beszámolók készítése, közzététel lebonyolítása
  • Back Office szolgáltatások
  • Személyre szabott adatszolgáltatás, report készítés.