WPML not installed and activated.

Saját tőke igazolása (Fuvarozók, buszosok részére)

  •  A közúti árufuvarozói engedélyt a gazdálkodó szervezet kérelmére székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet abban az esetben adja ki, ha a gazdálkodó szervezet igazolja, hogy megfelel a jó hírnév, a szakmai alkalmasság követelményeinek, valamint igazolni tudja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

a. a jó hírnév,

A jó hírnév követelményét a vezetőnek és a szakmai irányítónak kell teljesítenie.

b. a szakmai alkalmasság,

A szakmai alkalmasság feltétele abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a gazdálkodó

szervezet szakmai irányítója a tevékenység végzéséhez szükséges szakismeretek meglétét

árufuvarozó-vállalkozói képesítéssel igazolja.

c. a megfelelő pénzügyi helyzet igazolása

A pénzügyi helyzet abban az esetben megfelelő, ha a gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges tőkeerővel rendelkezik, továbbá

– saját tőkéje (saját vagyona) egy gépjármű (járműszerelvény) esetén, illetőleg az első gépjárműre (járműszerelvényre) számítva legalább 2 500 000 Ft, és minden további gépjárműre (járműszerelvényre) nézve egyedenként legalább 1 400 000 Ft, (Nem kell alkalmazni olyan gazdálkodó szervezet esetén, amely kizárólag mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és azokhoz kapcsolt pótkocsit üzemeltet. Kizárólag 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépjárművek (járműszerelvényt) üzemeltetése esetén, a fentiekben meghatározott összeg 40%-a.) Autóbuszok esetén: Első autóbusz: 2 500 000 Ft, minden további autóbusz: 1 400 000 Ft.

és

– adó-, vám- és járulék-, továbbá a közlekedési hatósággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz. (3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokkal tanúsítható)

A saját tőke a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával vagy vagyoni biztosítékkal tanúsítható.

  • Vagyoni biztosíték lehet
  • megfelelő, pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg
  • pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia
  • hazai biztosító intézettel kötött kezesi szerződés, felelősségbiztosítás

 Amennyiben a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet a gazdálkodó szervezet kérelmére legfeljebb 1 éves időtartamra haladékot adhat azok teljesítése alól, ha a gazdálkodó szervezet – megalapozott üzleti terv alapján – könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a gazdálkodó szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított 5 éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

Vissza